ରେଳ ଶିଳ୍ପ

ରେଲୱେ ଶିଳ୍ପ

କିଙ୍ଗ ରବର ରେଳ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ରବର ଏବଂ ରବର-ଧାତୁ ଆଡେସିଭ୍ ପାର୍ଟସର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦକ |

ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ରବର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ଦ୍ରୁତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଭୂତଳ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା |

ଆମର ରେଳ ରବର ଯ ounds ଗିକ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ କଞ୍ଚାମାଲରୁ ଆମେ EPDM, ଫ୍ଲୋରୋସିଲକ୍ସାନ, ନେପ୍ରେନ୍, ନାଇଟ୍ରାଇଲ୍ ବୁଟାଡିଏନ୍ ରବର, ଫ୍ଲୋରୋ ରବର ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ରବର ଉତ୍ପାଦନ କରୁ | ଶେଷ-ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ |

U ରବର ଖୋଳା |

ବୋନେଟ୍ ରବର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ &ଡି ସିଲ୍ କରିବା |

ମେଟାଲ୍ ବଣ୍ଡ୍ ଡାଇଫ୍ରେମ୍ ରୁ ରବର |

ଭିନିଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ପ୍ଲଗ୍ |

ରବର ବ୍ରାକେଟ୍, ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ଏବଂ ବୁସିଙ୍ଗ୍ |

ରବର ଗଦା |

ରେଳ ପରିବହନ ଡାଇଫ୍ରାଗମ୍ |

ରବର ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ବମ୍ପର |

ରବର ଓ-ରିଙ୍ଗ |

ରବର ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ |

କଟା ରବର ୱାଶର୍ ମର |

କମ୍ପନ ଡମ୍ପିଂ ବମ୍ପର |

ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡ୍ ରବର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |

ଗ old ଼ାଯାଇଥିବା ରବର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ରେଳବାଇ ଏବଂ ରେଳ ଶିଳ୍ପର କେଉଁ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ ରବର ଅଂଶ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆମର ରବର ଅଂଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ |


ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |